Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łysomicach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główny Księgowy

20 stycznia 2020r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach

Na postawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1282)

ogłasza nabór na wolne stanowisko –
Główny Księgowy, 1/5 etatu
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy) : Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łysomicach, ul. Toruńska 10; tel. 56 678-36-09
Wymiar czasu pracy – 1/5 etatu. Rodzaj umowy - umowa o pracę. 

I. Wymagania formalne
Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r.,o finansach publicznych (tekst jednolity; Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), może zostać osoba:

 1. posiadająca obywatelstwo polskie, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) -strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
 3. nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

II. Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 2. ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
  co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 III. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek studiów: ekonomia,
 2. doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. biegła znajomość prowadzenia rachunkowości,
 4. umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych,
 5. znajomość przepisów prawa związana z zakresem wykonywanych zadań
  oraz dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego tj. : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy - prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw związanych
  z realizacją zadań przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, umiejętność
  i doświadczenie kierowania zespołem,
 6. dyspozycyjność,
 7. bezkonfliktowość i samodzielność w działaniu, zaangażowanie organizacyjne, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
  w Łysomicach i spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami.
 2. Wykonywanie dyspozycji  środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym  oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Przygotowanie projektu budżetu  przy współpracy z Dyrektorem  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej .
 5. Dokonywanie obowiązujących  sprawozdań dla Skarbnika Gminy oraz instytucji zewnętrznych, które tego wymagają: m.in. GUS, ZUS, Urząd Marszałkowski, Urząd Skarbowy itp., a także dokonywanie  niezbędnych zmian  w planie
  i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie  wypłacalności wobec kontrahentów.
 6. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie do uchwał zmian w budżecie.
 7. Opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw  finansowych
  tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami  w zakresie finansów oraz  przedkładanie do zatwierdzenia  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 8. Przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo – księgowych.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe  rozliczanie inwentaryzacji składników majątku.
 10. Terminowe regulowanie  wszystkich zobowiązań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 11. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad  przeprowadzaniem dyscypliny finansów publicznych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz dokonywanie  bieżącej kontroli finansowej .
 12. Prowadzenie kontroli wewnętrznej  w  sprawach finansowo – księgowych Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 13. Współpraca z bankiem w zakresie obsługi Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 14. Współpraca w zakresie całokształtu zagadnień ze Skarbnikiem Gminy Łysomice.
 15. Obsługa i nadzór finansowy  nad realizowanymi przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną projektami współfinansowanymi ze  środków Unii Europejskiej.

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. wymiar czasu pracy:  1/5 etatu,
 2. miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Łysomicach,
  ul. Toruńska 10, 87-148 Łysomice,
 3. umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych,
 4. normy czasu pracy: w pięciodniowym systemie czasu pracy wynosi 8 h.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Łysomicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
  do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy,
 6. podpisane oświadczenie o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiadaniu obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA)
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • zapoznaniu  się  z  klauzulą  informacyjną  zawartą w  ogłoszeniu,

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie naboru
na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach z siedzibą przy ul. Toruńska  10, 87-148 Łysomice, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach rekrutacyjnych”

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach ul. Toruńska 10, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30 do 13.00 lub przesłać na adres: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łysomicach, ul. Toruńska 10; 87-48 Łysomice  w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej   w Łysomicach” do dnia 03.02.2020r. do godz. 13:00 (decyduje data wpływu do Poradni Psychologiczno--Pedagogicznej). Aplikacje, które wpłyną do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: telefon 56 678 36 09

IX. Pozostałe informacje

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach,  ul. Toruńska 10, sekretariat. Osoba wyłoniona w drodze naboru, przed zatrudnieniem, obowiązana jest przedłożyć informację   o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości  lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.
Zastrzegamy sobie, że nadesłane oferty nie będą odsyłane.
Po ocenie wstępnej wymaganych dokumentów kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona
na stronie BIP Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w  Łysomicach.

X. Klauzula informacyjna.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Łysomicach, ( 87- 148 Łysomice , ul. Toruńska 10, tel.: 56 678 36 09 )
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy  w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Łysomicach.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie i nierozpatrzenie oferty kandydata.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach
Dorota Frey

Metryka

 • opublikował: Redaktor Dorota Frey
  data publikacji: 2020-01-20 10:29
 • zmodyfikował: Redaktor Dorota Frey
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-20 10:30

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Łysomicach
informuje o wyniku
naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Księgowy
1/5 etatu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łysomicach

Stanowisko urzędnicze : Główny księgowy.
W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:
Pani Renata Buller, zam. Toruń.

Uzasadnienie dokonania wyboru kandydata.
Pani Renata Buller spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada niezbędne kwalifikacje do pracy na stanowisku Głównego księgowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach.
Kandydatka uzyskała największą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykazała się znajomością wymaganych w ogłoszeniu przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy
dotyczącej finansów publicznych.
Posiadana wiedza i umiejętności kandydatki mogą zapewnić prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.
 

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Łysomicach
Dorota Frey

Łysomice, dnia 5.02. 2020r.

Metryka

 • opublikował: Redaktor Dorota Frey
  data publikacji: 2020-02-05 16:28
 • zmodyfikował: Redaktor Dorota Frey
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-05 16:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-05 18:05:34